واریاسیون

واریاسیون : رنگ های خالص وقوی هستند که به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرندو در ترکیبات ضمن اضافه کردن تناژرنگ ویا خنثی کردن تناژ رنگ مو مورد استفاده قرار میگیرند.

نحوه استفاده:ابتدا واریاسیون ورنگ را با هم ترکیب نموده کاملاً مخلوط کرده وسپس اکسیدان به مقدار وحجم مناسب را با آن ترکیب ومجدداً مخلوط نمائید تا ترکیبی یکدست ویکنواخت حاصل شود.

واریاسیون سبز: اضافه کردن تناژسبز وخنثی کننده تناژقرمز در مو می باشد.

واریاسیون نقره ایی : اضافه کردن تناژ خاکستری وخنثی کننده تناژزردی در مو می باشد.

واریاسیون بنفش : اضافه کردن تناژبنفش و خنثی کننده تناژزردی در مو می باشد.

واریاسیون آبی : اضافه کردن تناژآبی و خنثی کننده تناژنارنجی در مو می باشد.